V skladu z določbami Zakona o osnovni šoli (UL RS, št. 12/96  in spremembe) Osnovna šola Koper za učence od 7. do 9. razreda izvaja pouk obveznih izbirnih predmetov, od 4. do 9. razreda tudi neobvezne izbirne predmete.

Obvestilo -izbirni predmeti

Navodila

Oddaja izbirnih predmetov v eAsistentu za starše

Oddaja neobveznih izbirnih predmetov v eAsistentu za starše

Obvezni izbirni predmeti

V 7., 8. in 9. razredu imajo učenci poleg predmetov, ki so obvezni za vse, tudi izbirne predmete.

Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov teden­sko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. Predmete, ki jih izbere, mora obiskovati celo šolsko leto.

Obvezni izbirni predmeti se ocenjujejo tako kot obvezni predmeti v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v OŠ.

OPROSTITEV SODELOVANJA PRI OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETIH

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. Učenec je lahko v celoti oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih ali pa le pri eni uri tedensko. O nameravani oprostitvi se šolo seznani vsako leto ob postopku izbire.

Starši po junijskem roku za vpis v glasbeno šolo za naslednje šolsko leto osnovni šoli posredujejo pisno vlogo, ki ji priložijo potrdilo o vpisu njihovega otroka v glasbeno šolo z javno veljavnim programom. V vlogi je potrebno navesti predlog o tem, ali bo učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le eno uro tedensko. Ravnatelj v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, odloči o oprostitvi za posamezno šolsko leto. Za učence, ki se v glasbeno šolo vpisujejo naknadno v avgustu, starši posredujejo vlogo najkasneje do 31. avgusta.

PRILOGE:

 

Neobvezni izbirni predmeti

Število ur, ki so namenjene izbirnim predmetom

V skladu s predmetnikom se neobvezni izbirni predmeti  šport, umetnost, tehnika in računalništvo izvajajo po eno uro tedensko, drugi tuji jezik pa se izvaja dve uri tedensko. 

Število ur, ki jih učenec lahko izbere

Učenci lahko izberejo največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov. Ko učenec neobvezni izbirni predmet izbere, ga mora obiskovati do konca šolskega leta.

Ocenjevanje neobveznih izbirnih predmetov

Neobvezni izbirni predmeti se ocenjujejo tako kot obvezni predmeti v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju ter napredovanju učencev v OŠ.

Odstotnost pri neobveznih izbirnih predmetih

Vsako odsotnost pri neobveznih izbirnih predmetih morajo starši opravičiti.

Normativi za oblikovanje skupin

V posamezni skupini neobveznega izbirnega predmeta je lahko največ 28 učencev, razen pri tehniki in športu, kjer je lahko največ 20 učencev na skupino. Učne skupine pri pouku neobveznih izbirnih predmetov se bodo oblikovale iz učencev drugega oziroma tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja.

Menjava neobveznega izbirnega predmeta

Na začetku šolskega leta imajo učenci en mesec časa za popravek svoje izbire, vendar le če sprememba ne ogrozi obstoja skupine. V tem primeru se lahko vključijo v skupino, kjer je še prostor in je izbira usklajena z njihovim urnikom.

Urnik neobveznih izbirnih predmetov

Neobvezni izbirni predmeti sodijo v razširjen program šole, zato ti predmeti niso uvrščeni v urnik med obvezne predmete in se bodo izvajali v predurah ali 6. oziroma 7. šolsko uro. Nekateri predmeti se bodo izvajali v obliki blok ur na 14 dni.

Related Images:

(Skupno 7.854 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost