NADSTANDARDNI PROGRAM

S šolskim letom 2016/2017 je MOK pričela z drugačno obliko sofinanciranja dodatnih programov po izbiri šole. Finančno podpira programe, ki izhajajo iz interesa učencev in okolja, usmeritve šole, so inovativni in imajo konkretne cilje.

Kot dodatni program po izbiri šole MOK sofinancira naslednje vsebinske sklope:

1.     Področna pismenost:

a) funkcionalna pismenost

b) matematična pismenost 6.-9. r

c) bralna pismenost 6.-9. r

d) digitalna pismenost

2.     Jezikovna pismenost (tuj jezik)

3.     Program v jeziku okolja

4.     Delo z nadarjenimi

5.     Športni program

NADSTANDARDNI ŠPORTNI PROGRAM V PRVEM TRILETJU

Na Osnovni šoli Koper je organiziran nadstandardni športni program za učence od prvega do tretjega razreda. Učno-vzgojni proces za učence, vključene v nadstandardni športni program, se razlikuje v tem, da imajo vključeni učenci vsak dan eno uro športne vzgoje, ki jo vodita razredničarka ali učitelj športne vzgoje ter enodnevne izvenšolske aktivnosti: tri športne sobote (planinski izleti, kolesarjenje …).

Namen športnega programa je ponuditi otrokom kvalitetno, vsakodnevno športno življenje. Cilj takega programa je lahko športni rezultat ali pa le želja po gibanju in prispevek športa h kakovosti življenja.

V športni program bodo vključeni otroci, ki bodo to želeli, njihovi starši pa bodo pogodbeno pripravljeni sofinancirati izvajanje športnega programa.

V okviru športnega programa bomo v šolskem letu 2019/2020 izvedli naslednje športne dejavnosti:

RAZRED DEJAVNOST ČAS NOSILEC
1. dejavnost 1.–3. Kajak kanu september vsi športni pedagogi
2. dejavnost 1.–3. Nočni pohod marec vsi športni pedagogi

 FINANČNA STRUKTURA ŠPORTNEGA PROGRAMA

 • Predvideni prispevek staršev:
  • okvirno 19,10 € mesečno za realizacijo nadstandardnega (dodatnega) pouka športne vzgoje, ki ga vodi učitelj ŠVZ (2 pedagoški uri tedensko),
  • stroški večdnevnih aktivnosti izven šole (šola v naravi),
  • stroški enodnevnih dejavnosti izven šole (športne sobote).
 • Predvideni prispevek šole: financiranje in nabava materialnih sredstev in drobnega materiala za izvajanje športnega programa, financiranje organizacije in spremljanja športnega programa.

NADSTANDARDNI PROGRAM BRALNE PISMENOSTI

NAMEN IN UTEMELJITEV NADSTANDARDNEGA PROGRAMA BRALNE PISMENOSTI

Bralna pismenost ima pomembno vlogo v našem vsakdanjem življenju, saj nam omogoča, da se znamo ustno in pisno sporazumevati na takšni ravni, ki nam omogoča uspešno delovanje v družbi (Didaktika september 2014). Z izvajanjem programa želimo vsem učencem zagotoviti možnost dela in napredovanja na področju bralne pismenosti, da bodo posledično imeli dostop do kakovostnega izobraževanja.

Glavni nameni programa so:

 • izboljšati splošni učni uspeh učencev;
 • spodbujati njihovo sodelovanje, povezovanje in učenje z vrstniki;
 • pozitivno vplivati na samozavest učencev in zagotoviti enake priložnosti za učenje ne glede na socialno in ekonomsko-kulturno ozadje;

Program se izvaja na področju treh jezikov, in sicer slovenščine, angleščine in italijanščine.

DEJAVNOSTI ZA DVIG MATEMATIČNE PISMENOSTI

Predstavitev in cilji programa:

Pojem matematična pismenost pomeni zmožnost za zaznavanje, razumevanje in uporabo matematičnih argumentov v vsakdanjem življenju. Pomembna je zlasti zmožnost za prirejanje matematičnega argumenta iz znane situacije v neznano oziroma uporaba matematičnih argumentov v novih situacijah. Pričakovati je, da bo osnovna šola izobrazila matematično pismenega človeka, da se bo torej znašel v vsakdanjem življenju: znal bo komunicirati, sprejemati informacije in prave odločitve, in sicer doma, v službi in družbi nasploh.

VRSTNIŠKA MEDIACIJA

Predstavitev in cilji programa:

Konflikt je priložnost za osebno rast. Socialna in komunikacijska pismenost z elementi vrstniške mediacije, pozitivne discipline in veščinami soočanja s konflikti na konstruktiven način učencem omogoča, da v sporu prevzamejo odgovornost za svoje življenje in prihodnost. Nekonstruktivne oblike reševanja konfliktov, kot sta umik in reševanje konflikta s silo, so  vedenjski vzorci, ki jih lahko vsak pri sebi nadomesti z nenasilnimi, konstruktivnimi in zadovoljujočimi rešitvami za vse udeležence spora.

Učenci od 1. do 5. razreda postopno spoznavajo, usvajajo in uporabljajo posamezne komunikacijske veščine in tehnike, ki spodbujajo pozitivne in konstruktivne medvrstniške odnose ter odnose med različnimi generacijami. Dejavnosti se izvajajo tedensko, v obliki posebnih učnih ur.

Učenci od 6. do 9. razreda se vključijo v usposabljanje za vrstniške mediatorje, ki svojo dejavnost predstavijo celotnemu učiteljskemu zboru, vsem oddelkom ter svetu staršev. Izvajajo delavnice za mlajše vrstnike in pod vodstvom šolskih mediatork samostojno vodijo vrstniške mediacije skozi celo šolsko leto.

Program se bo izvajal redno tedensko v obsegu 1ura/oddelek ter v tečajni obliki v obsegu 35 ur.

POLETNO POČITNIŠKO VARSTVO

 Osnovna šola Koper bo v sodelovanju z Mestno občino Koper izvajala Poletno počitniško varstvo za šoloobvezne otroke od 1. do 5. razreda iz Mestne občine Koper pa tudi izven. Namen je otrokom ponuditi možnost aktivnega, ustvarjalnega, poučnega ter zabavnega preživljanja počitniških dni, staršem pa zagotoviti organizirano varstvo v času njihovih službenih obveznosti.

Prvi sklop počitniškega varstva bo pričel v ponedeljek, 29. junija in bo trajal do 17. julija,  drugi sklop pa od 17. do 28. avgusta 2020. Varstvo bo potekalo od ponedeljka do petka med 7.00 in 16.00.

V času počitniškega varstva se bo v prostorih Osnovne šole Koper, na njenih športnih in igralnih površinah, na mestnem kopališču ter na izbranih izletnih točkah izvajal program pod vodstvom učiteljev in drugih strokovnih delavcev Osnovne šole Koper. Otroci bodo dnevno obiskovali mestno kopališče Mokra mačka ter se udeleževali organiziranih delavnic (ustvarjalne, jezikovne, glasbene, športne, socialne, kuharske idr.)

 

(Skupno 2.087 obiskov, današnjih obiskov 1)