(Iz Pravilnika o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli-UL RS, št. 75, 13. 7. 2004)

Pravice učenca v osnovni šoli so:

 • da obiskuje pouk in druge vzgojno-izobraževalne dejavnosti,
 • da pridobiva znanje, spretnosti in navade za vseživljenjsko učenje,
 • da mu je v šoli zagotovljeno varno in spodbudno okolje,
 • da šola organizira življenje in delo s spoštovanjem univerzalnih civilizacijskih vrednot in posebnosti različnih kultur,
 • da mu šola zagotavlja enakopravno obravnavanje ne glede na spol, raso in etnično pripadnost, veroizpoved, socialni status družine in druge okoliščine,
 • da šola zagotovi varovanje njegovih osebnih podatkov v skladu z zakonom in drugimi predpisi,
 • da učitelji in drugi delavci šole spoštujejo njegovo osebnost in individualnost ter njegovo človeško dostojanstvo in pravico do zasebnosti,
 • da mu je omogočeno tudi izven pouka pridobiti dodatno razlago in nasvet,
 • da se pri pouku upošteva njegova radovednost ter razvojne značilnosti, predznanje in individualne posebnosti,
 • da pri pouku dobi kakovostne informacije, ki sledijo sodobnemu razvoju znanosti in strok,
 • da dobi o svojem delu sprotno, pravično in utemeljeno povratno informacijo,
 • da dobi pri svojem delu pomoč in podporo, če ju potrebuje,
 • da svoji razvojni stopnji primerno sodeluje pri oblikovanju dnevov dejavnosti, ekskurzij, interesnih dejavnosti in prireditev šole,
 • da se lahko svobodno izreče o vseh vprašanjih iz življenja in dela šole,
 • da se vključuje v delo oddelčne skupnosti učencev, skupnosti učencev šole in šolskega parlamenta,
 • da sodeluje pri ocenjevanju,
 • da sodeluje pri dogovorjenih skupnih aktivnostih.

Dolžnosti učenca so:

 • da spoštuje pravice drugih učencev in delavcev šole in ima spoštljiv in strpen odnos do individualnosti, človeškega dostojanstva, etnične pripadnosti, veroizpovedi, rase in spola,
 • da izpolni osnovnošolsko obveznost,
 • da redno in točno obiskuje pouk in druge vzgojno-izobraževalne dejavnosti,
 • da izpolnjuje svoje učne in druge šolske obveznosti,
 • da učencev in delavcev šole ne ovira in ne moti pri delu,
 • da v šoli in izven šole skrbi za lastno zdravje in varnost ter ne ogroža zdravja in varnosti ter osebnostne integritete drugih učencev in delavcev šole,
 • da spoštuje pravila hišnega reda,
 • da varuje in odgovorno ravna s premoženjem šole ter lastnino učencev in delavcev šole ter le-tega namerno ne poškoduje,
 • da se spoštljivo vede do drugih,
 • da sodeluje pri urejanju šole in šolske okolice, dogovorjenem v oddelčni skupnosti ali skupnosti učencev šole,
 • da sodeluje pri dogovorjenih oblikah dežurstva učencev.

Related Images:

(Skupno 1.074 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost